Дейност

Предмет на дейност:

* Сдружението представлява и защитава своите членове пред всички трети лица, в т. ч. пред държавните и местни органи и неправителствените организации.

* Разработва програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.

* Разработва и реализира проекти по регионални, национални и международни програми и конкурси, свързани с културата, науката, образованието, изкуството и др.

* Сътрудничи с организации, институции, физически и юридически лица в страната и в чужбина за разработване, реализиране и разпространение на културни и културно-
образователни продукти.

* Организира симпозиуми, семинари, конференции, образователни курсове,школи,конкурси, изложби, тематични вечери, образователни програми, екскурзии по културни и екомаршрути, турове по местни културно-исторически и природни забележителности,литературни екскурзии в страната и чужбина и др., свързани със задачите и целите на Сдружението.

* Организира срещи с български и чуждестранни творци.

* Съдейства в подготовката на материали и предавания с подобна тематика в средствата за масова информация.

* Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, в т.ч. научноизследователски, експертни и методически разработки, консултации, издателска и рекламна дейност и др. непротиворечащи на закона.

* Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват само за определените от Устава цели. Извършваната допълнителна стопанска дейност ще се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.