Партньорско участие в проекти

„БАБА МЕ НАУЧИ – ШУМЕНСКИТЕ НОСИИ В МИНАЛОТО И ДНЕС”
Проект финансиран от Национален фонд „Култура”
Период на реализация – декември 2009 г. – октомври 2010 г.

Проектът е спечелен от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен в партньорство със Сдружение „Мисия Култура“. Насочен е към съхраняване на нематериалните културни ценности – знак за националната идентичност на българина. В него са заложени предаването и усвояването от по-старото на по-младото поколение шуменци на пластичните умения, характерни за автентичните народни и домашни занаяти: шивачество, везане, плетене, тъкачество, гайтанджийство, бижутерство. Техниките и технологиите на тези занаяти ще бъдат проучени под ръководството на майстори на художествените занаяти и усвоени чрез възпроизвеждане на характерни изделия – автентична женска носия от Шуменския край и елементи на носията – кърпи (сокай с месали), уникални със своите орнаментика, колорит и забраждане. В проекта са предвидени следните дейности: приложение на техниките и технологиите на традиционните занаяти при изработване на съвременни дамски костюм и шалове с фолклорни орнаменти; атрактивно и съобразено с духа на младото поколение представяне на продуктите на проекта; издаване на книжка “Баба ме научи”, документираща съхраняването и трансмисията на познанието за нематериалното културно наследство към следващите поколения.

„Добри Войников – културни послания” на РБ „Ст.Чилингиров” – Шумен
Проект финансиран от ОбФ „Култура”- Шумен
Период на реализация – юни-септември 2010 г.

От 2008 г. Регионална библиотека работи по дългосрочна програма „Литературни маршрути : Възрожденски творци”, чиято основна цел e популяризиране историята и културата на родния край. Идеята за разработване на литературни маршрути кореспондира със спецификата на дейностите в библиотеката.
Понятието литературни маршрути е сравнително ново и недостатъчно популярно дори и в средите на туристическия бизнес, предлагащ ваканционни, бизнес и много други видове пътувания на разнородни социални групи. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, опирайки се на свои, проведени през последните няколко години успешни прояви, инициира разработване и налагане на практики, свързани с използването на литературни текстове като основа за осъществяването на т. нар. литературни маршрути.
Сдружение „Мисия Култура” подкрепя и активно участва в инициативите на Библиотеката за създаване на социални контакти между различните поколения чрез стимулиране на родолюбиви чувства. Издаденият литературен пътеводител за живота и творчеството на Д. Войников е резултат от съвместната дейност на Сдружението и Библиотеката.