Skip to main content
Актуално

ПОКАНА

за свикване на общо събрание 

на Сдружение „Мисия Култура” – Шумен

Управителния съвет на Сдружение „Мисия Култура”, на основание на чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 24 ноември 2023 г. от 17.00 часа в гр. Шумен, бул. „Славянски” №19, заседателна зала на РБ, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на УС за дейността на Сдружение „Мисия Култура” за периода ноември 2022 – ноември 2023;
  2. Приемане на решения за промени в УС и Устава на Сдружението;
  3. Разни.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28. (1) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

20 октомври 2023 г. Председател: Ирина Колева

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024