Skip to main content
Дейност

Предмет на дейност:

  • Сдружението представлява и защитава своите членове пред всички трети лица, в т. ч. пред държавните и местни органи и неправителствените организации.
  • Разработва програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.
  • Разработва и реализира проекти по регионални, национални и международни програми и конкурси, свързани с културата, науката, образованието, изкуството и др.
  • Сътрудничи с организации, институции, физически и юридически лица в страната и в чужбина за разработване, реализиране и разпространение на културни и културно-образователни продукти.
  • Организира симпозиуми, семинари, конференции, образователни курсове,школи,конкурси, изложби, тематични вечери, образователни програми, екскурзии по културни и екомаршрути, турове по местни културно-исторически и природни забележителности,литературни екскурзии в страната и чужбина и др., свързани със задачите и целите на Сдружението.
  • Организира срещи с български и чуждестранни творци.
  • Съдейства в подготовката на материали и предавания с подобна тематика в средствата за масова информация.
  • Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, в т.ч. научноизследователски, експертни и методически разработки, консултации, издателска и рекламна дейност и др. непротиворечащи на закона.
  • Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват само за определените от Устава цели. Извършваната допълнителна стопанска дейност ще се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024