Основни цели

Основните цели на сдружението са:

* Утвърждаване на сдружението като равнопоставен и легитимен партньор на публичните власти при вземането на решения за развитие и утвърждаване на образованието,науката, културата, духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, технологиите и физическата култура.

* Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи.

* Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

* Защита на човешките права и опазване на околната среда.

* Развитие на културния туризъм като средство за взаимно опознаване на различните общности, за изява на регионалната идентичност и разнообразие, за интеграция в общоевропейското културно пространство.

* Опазване на културата, езика и българската идентичност, националните интереси и общочовешките културни ценности.

* Утвърждаване на принципите на етническата толерантност, толерантно съвместно съществуване на етнокултурните общности, развитие на интеркултурното образование. *

* Подпомагане на развитието и популяризирането на българското изкуство и културно-историческо наследство в страната и чужбина.

* Подпомагане овладяването на нови знания и културни ценности, работа за образователно, професионално и кариерно развитие на членовете на сдружението.

* Създаване на благоприятни условия и възможности за хармонично развитие на децата и младите хора и за осмисляне на свободното им време чрез образователни, културни и социални програми и инициативи.

* Развиване на културна дейност, насочена към запазване и развитие на културата на българските общности в чужбина.