Сдружение „МИСИЯ КУЛТУРА“ е доброволно, неправителствено и непартийно сдружение, юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), другите закони и Конституцията на Република България. Сдружението осъществява дейност в частна полза , насочена към обединяване … Continue reading