Skip to main content

Сдружение
“Мисия култура”

Шумен, бул. “Славянски” 19

Сдружение „МИСИЯ КУЛТУРА“ е доброволно, неправителствено и непартийно сдружение, юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), другите закони и Конституцията на Република България.

Сдружението осъществява дейност в частна полза , насочена към обединяване усилията с обществеността, с държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане и развитие на културата, образованието и науката, за утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, подпомагане личностната реализация на членовете си и просперитета

© СНЦ “Мисия Култура” – гр. Шумен 2024